Wood Craft-Part I


This is the first of three parts on wood crafting.

ย่างที่เคยเล่าไว้ในตอนต้นแล้วว่าชาวบาหลีนั้นเก่งในเรื่องการแกะสลักหินและการแกะสลักไม้ ันนี้ผมได้รวบรวมงานแกะสลักไม้แบบต่างๆของชาวบาหลี มาให้ท่าน ได้ดูกันให้อิ่มไปเลย แต่่อนที่จะพูดถึงการแกะสลักไม้ของชาวบาหลี เพื่อให้เข้าใจงานของชาวบาหลีดียิ่งขึ้นผมจะขอเล่าประวัติ ศาสตร์ของชาวบาหลีให้ฟังพอสังเขปดังนี้

จากการศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์เชื่อกันว่า คนในเกาะบาหลียุคแรกนั้นอพยพมาจากจีน ตั้งแต่ 2500 ปีก่อนคริศกาล หรือประมาณ 4508 ปีมาแล้ว จะเรียกยุคนั้นว่ายุค ก่อนประวัติศาสตร์ก็ยังได้ ชาวจีนนำความรู้เรื่องการชลประทานบนเขา และการทำนาแบบขั้นบรรไดตามไหล่เขามาใช้ในเกาะบา หลี ซึ่งระบบชลประทานดังกล่าวยังใช้อยู่จนถึง ปัจจุบัน ต่อมาในราวพ.ศ. 500 หรือประมาณสองพันกว่าปีมาแล้ว ชาวอินเดียได้นำศาสนาพุทธเข้ามาเผยแพร่ในหมู่เกาะชวาและเกาะบาหลี ต่อมาในราวพ.ศ. 1500 ศาสนาฮินดูจาก อินเดียได้เข้ามามีอิทธิพลแทนศาสนาพุทธ ดังนั้นในศิลปวัฒนธรรมของบาหลีจึงผสมผสานกันถึงสามรูปแบบ คือ จากจีนโบราณในยุคต้นๆและผสมกับอิทธิพลของศาสนาพุทธ จากอินเดียในยุคกลางและอิทธิพลของศาสนาฮินดู ดังนั้นชาวบาหลีจึงรู้จักเรื่องรามเกรียติ์ และเรื่องมหากาพฬ์ ตลอดจนเทพเจ้าต่างๆใน ศาสนาฮินดูเป็นอย่างดี ซึ่งทั้งหมดนี้ได้ ผสมผสานกับวัฒนธรรมของชาวชวาและได้เข้ามามีอิทธิพลอยู่ในงานศิลปที่ชาวบาหลีได้สร้างสรรขึ้นมากมาย

ผมจึงจัดรวมงานแกะสลักเป็นกลุ่มๆตามยุคสมัยและนำมาให้ดูตั้งแต่งานแกะไม้สมัยก่อนประ วัติศาสตร์ที่มีการขุดพบในเกาะบาหลี (ไม่รู้ว่ามี การทำขึ้นใหม่แต่ให้ดูเหมือน กับของเก่าบ้างหรือเปล่า?) ซึ่งมีทั้งรูป คน รูปสัตว์ต่างๆ และของใช้ อีกอย่างที่ชาวต่างประเทศนิยมมากคือ ล้อรถที่ทำจากหินหรือไม้ที่เป็นของเก่าในยุคนั้น เมื่อขุดขึ้นมาได้ก็จะทำ ขาตั้งสวยๆ และตั้งประดับไว้ในบ้านหรือในสวน

Next Picture

Next Picture

Next Picture

Next Picture

Next Picture

Next Picrture

Next Picture

Next Picture

Next Picture

Next Picture

Part II will be added soon

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s